25650111 1 0002รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมมอบนโยบาย "ก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประเทศไทยรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้  นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมมอบนโยบาย "ก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประเทศไทยรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า" ร่วมกับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ เพื่อผลักดันการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดการบูรณาการกันในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลให้ประเทศไทยปลอดต่อโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุด