926601

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.  นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน สำหรับโครงการ มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน และฝึกโคบาลอาสาหมู่บ้านในตำบล และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U27) ที่ได้นำร่องโครงการ "มข.โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน" พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เริ่มต้นวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ไว้ให้การช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 15 ตำบล แบบบูรณาการหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอาสา ได้ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการป้องกันรักษาวัวลัมปี สกิน ช่วยลดอัตราป่วยหนัก และลดอัตราการหายของวัวป่วย อัตราการตายของวัวป่วยไม่เกินร้อยละ 3 ทำให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการอุ่นใจ เนื่องจากภาคอีสานและภาคเหนือมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มียอดตายสะสมสูงที่สุด จึงได้เสนอโครงการขยายผล "มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน" ไปพื้นที่เร่งด่วน ณ ห้องทำงานรองอธิบดี ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์