DSC 000000000001

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยผู้แทน จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและราคาไก่ เนื้อไก่ โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ในที่ประชุมฯ มีมติการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ได้แก่
1. เห็นชอบให้เพิ่มไก่ และเนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม
2. เห็นชอบการเพิ่มเติมมาตรการสินค้าควบคุม 2 รายการ ได้แก่
(1) หัวอาหารสัตว์
ให้เพิ่มมาตรการการแจ้งข้อมูลโดยให้ผู้ผลิตหัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (ไก่ สุกร โค เป็ด กุ้ง ปลา) เพื่อจำหน่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค โดยให้ผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตเดือนละตั้งแต่ 5,000 ตันขึ้นไป แจ้งชื่อ ตรา/รหัสสินค้า กำลังการผลิต ปริมาณการผลิตต่อเดือน ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ต้นทุน ราคาจำหน่าย ณ โรงงาน ส่วนลดทางการค้า สถานที่เก็บ ชื่อและที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป กรณีผู้ผลิตดำเนินกิจการภายหลังวันที่ประกาศใช้บังคับ ให้แจ้งข้อมูลไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนนำสินค้าออกจำหน่าย (คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้วันถัดไปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสัปดาห์นี้)
(2) ไก่และเนื้อไก่
2.1 ให้ผู้เลี้ยงไก่เนิ้อ ซึ่งครอบครองไก่มีชีวิตตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้
- แจ้งข้อมูลปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย และสถานที่เลี้ยงไก่มีชีวิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศบังคับใช้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และให้แจ้งข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยง สถานที่เก็บให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน
- ให้จัดทำบัญชีควบคุมแสดงปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้หรือผู้ขาย เป็นรายวัน ไว้ ณ สถานประกอบการ โดยต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
2.2 ให้โรงฆ่าชำแหละไก่ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่วันละ 4,000 ตัวขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้
- แจ้งข้อมูลปริมาณการซื้อ ปริมาณการชำแหละ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ต้นทุน ราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บ โดยให้แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศบังคับใช้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และให้แจ้งข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน
- ให้จัดทำบัญชีควบคุมแสดงปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้หรือผู้ขาย เป็นรายวัน ไว้ ณ สถานประกอบการ โดยต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ข้อมูล/ข่าว : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ