2565 01 21 001
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings) โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน ด้านทรัพยากรบุคคล ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรายงายผลการประเมินของเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีบัญชี 2564 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 รายงานผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อราคาวัตถุดิบการผลิตที่เพิ่มขึ้น และได้ร่วมกันพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ร่างคำสั่งกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนของกรมปศุสัตว์ และจุดจำหน่ายวัคซีน และการผลิตและกำหนดราคาวัคซีนแบลกเลก ขนาด 2 มล./โด๊ส ณ ห้องประชุมพระโคอุศุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก.

2565_01_21_001.jpg 2565_01_21_002.jpg 2565_01_21_003.jpg

2565_01_21_004.jpg 2565_01_21_005.jpg 2565_01_21_006.jpg

2565_01_21_007.jpg 2565_01_21_008.jpg