2565 01 21 001

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์)​เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.ปศ.) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา กลุ่มวินัยฯ กกจ.

2565_01_21_001.jpg 2565_01_21_002.jpg 2565_01_21_003.jpg

2565_01_21_004.jpg 2565_01_21_005.jpg 2565_01_21_006.jpg

2565_01_21_007.jpg 2565_01_21_008.jpg 2565_01_21_009.jpg

2565_01_21_010.jpg 2565_01_21_011.jpg 2565_01_21_012.jpg

2565_01_21_013.jpg