2565 01 21 001

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นในสังกัดหรือกำกับดูแล ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสูง เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุด โดยกรมปศุสัตว์ ได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของหน่วยงานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักกฎหมาย และกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินสูงสุด และการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ ขอบเขตในการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และความโปร่งใสในการใช้อำนาจ และด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโดยคัดเลือกโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน และงบประมาณพ.ศ.2565 นี้ สำนักงานป.ป.ท. ได้มีการประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” แบ่งระดับผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) P (Pass) ระดับพอใช้ 2) G (Good) ระดับดี และ 3) E (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม

 ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด  / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก.

 ข้อมูลอ้างอิง : กองการเจ้าหน้าที่


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ