31 03 6501

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565 เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อให้ได้รับการดูแล และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระบวนการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดในทุกๆปี โดยสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านกระบวนการสรรหา ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อสรรหาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้รับแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรลพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 จำนวน 3 สาขาดังนี้คือ นายเอนก สีเขียวสด นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ และนายสุพจน์ สิงโตศรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายเอนก สีเขียวสด บ้านเลขที่  57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายเอนก เกษตรกรวัย 64 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานภาคการเกษตร 38 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 30 ปี มีการดำเนินกิจกรรมการเกษตรด้านการเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรตั้งแต่เพาะพันธุ์นกกระทาไข่ นกกระทาเนื้อ ผลิตอาหารนกกระทา แปรรูปนกกระทา   ผลิตปุ๋ยจากมูลนกกระทา รับซื้อไข่นกกระทา นกกระทาเนื้อ พร้อมทั้งจำหน่ายไข่นกกระทาสดแปรรูปไข่นกกระทาขยายพันธุ์ โดยนายเอนกได้ทำการเกษตรที่มีคุณูปการต่อภาคเกษตรกรไทย 4 ด้าน ได้แก่เป็นผู้นำอาชีพด้านการเลี้ยงนกกระทาโดยนำความรู้มาคัดเลือกสายพันธุ์เพาะเลี้ยงและขยายสู่เครือข่าย ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องต้มไข่ขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์   คิดค้นเครื่องกระเทาะเปลือกไข่เพื่อลดความเสียหายของไข่นกกระทาได้เป็นอย่างดี   ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องถอนขนนกกระทา ทั้งนี้นายอเนกเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเลี้ยงสัตว์เมื่อปี 2543 อีกด้วย

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสงวน เกษตรกรวัย 62 ปี มีประสบการณ์ทำเกษตรมานาน 24 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 24 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 20 ปี ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีแนวคิดในการหาวิธีทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการทำงานที่ครบวงจรสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืช การเลี้ยงวัว แพะ แกะ เป็นการปลูกพืชผสมผสาน   การเลี้ยงปลา และยังได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ปี 2548

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่   นายสุพจน์ สิงโตศรี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   นายสุพจน์ เกษตรกรวัย 57 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร 31 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยกิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการประกอบกิจการฟาร์มหมูหลุมปลอดยาปฏิชีวนะ เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงหมูหลุมที่ประสบความสำเร็จ ใช้แนวทางการเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติ มีการบริหารจัดการแบบ zero waste ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการด้านการตลาดเป็นฟาร์มหมูหลุมที่มีขนาดใหญ่ นายสุพจน์สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมให้กับผู้สนใจทั่วไปและยังเป็นผู้ริเริ่มจัดงานรวมพลคนเลี้ยงหมูหลุมระดับประเทศ   ยังได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558 อีกด้วย

VDO นายอเนก สีเขียวสด ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ ปี 2565 คลิก

VDO นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ ปี 2565 คลิก

VDO สุพจน์ สิงโตศรี ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ ปี 2565 คลิก

ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ