2565 04 19 0001

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด มีความเหมาะสม โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม

 

2565_04_19_0001.jpg 2565_04_19_0002.jpg 2565_04_19_0005.jpg

2565_04_19_0006.jpg 2565_04_19_0008.jpg 2565_04_19_0009.jpg

2565_04_19_0010.jpg 2565_04_19_0011.jpg 2565_04_19_0012.jpg

2565_04_19_0013.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม