2565 04 21 017

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในหัวข้อ “Sharing information and developing OH quidelines for African Swine fever (ASF) disease risk in wild bord and domestic pigs” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร ประธาน SEAOHUN หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่นับว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ต่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทย และทบทวนปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับความรู้และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น อุบัติการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ “อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ในประเทศไทย การสอบสวนโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรายงานโรค การจัดการควบคุมและป้องกันโรค ผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่เกษตรกรรมในมิติต่างๆ

 

2565_04_21_001.jpg 2565_04_21_003.jpg 2565_04_21_004.jpg

2565_04_21_005.jpg 2565_04_21_006.jpg 2565_04_21_007.jpg

2565_04_21_009.jpg 2565_04_21_010.jpg 2565_04_21_011.jpg

2565_04_21_012.jpg 2565_04_21_013.jpg 2565_04_21_014.jpg

2565_04_21_017.jpg 2565_04_21_020.jpg 2565_04_21_021.jpg

2565_04_21_022.jpg 2565_04_21_023.jpg 2565_04_21_024.jpg

2565_04_21_025.jpg 2565_04_21_026.jpg 2565_04_21_027.jpg

2565_04_21_028.jpg 2565_04_21_029.jpg 2565_04_21_030.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม