2565 04 26a 001

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings โดยมีคณะอนุกรรมการการดำเนินงานเข้าประชุมเพื่อร่วมกันหารือเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ซึ่งโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จ.สงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดครั้งที่ 3 ในปี 2565 มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานงตามรายชนิดสัตว์ ทั้งหมด 6 อำเภอ แบ่งเป็น อำเภอเมืองสงขลาปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว อำเภอหาดใหญ่ปฏิบัติงานด้านกระบือ อำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนืองปฏิบัติงานด้านโคนม อำเภอระโนด ปฏิบัติงานด้านแพะ และอำเภอสะทิงพระปฏิบัติงานด้านโคเนื้อ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทีมคณะอาจารย์และนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกหน่วยให้บริการรักษาสัตว์ร่วมด้วย 
 
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
2565_04_26a_001.jpg 2565_04_26a_002.jpg 2565_04_26a_003.jpg

2565_04_26a_004.jpg 2565_04_26a_005.jpg 2565_04_26a_006.jpg

2565_04_26a_007.jpg 2565_04_26a_008.jpg 2565_04_26a_009.jpg

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก