2565 04 28 0016

กรมปศุสัตว์จัดแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าว ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานน้ำพุ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงว่า งานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน” รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือจำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว โดยนำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโคจำนวน 30 ตัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโคจำนวน 30 ตัวและจังหวัดนครราชสีมา เป็นกระบือจำนวน 20 ตัว การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยการมอบโล่รางวัล "คนดีศรีปศุสัตว์ " รางวัล " DLD Award" รางวัล " โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ " แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ทั้งยังมีนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าประวัติ เกี่ยวกับความเป็นมากรมปศุสัตว์ รวมทั้ง ผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น ลดต้นทุนอาหารสัตว์ ทางรอดแก้วิกฤติวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ IFarmer แอปพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปีสกิน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human food และ Pet food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินแบบระยะไกล (Remote audit) ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปีกรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรม CSR ผ่าน โครงการแบ่งปันความสุข แต่งเติมรอยยิ้ม คืนความดีสู่สังคม โดยนำเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมอบแก่ มูลนิธิ สมาคมและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งกิจกรรม CSR ผ่านโครงการ DLD Smart heart Pet โดยนำอาหารสัตว์และสิ่งของจำเป็นไป มอบแก่สถานสงเคราะห์สัตว์ จำนวน 9 แห่ง

นอกจากนี้ ในงานนี้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูก ในราคา 80 บาท เช่น เนื้อหมู ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ไข่แผงละ 80 บาท นมโหลละ 80 บาท ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค

“ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่สร้างความเข้มแข็งของภาคปศุสัตว์ไทย ซึ่งในปี 2565 กรมปศุสัตว์มีแนวทางการขับเคลื่อนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ อาทิ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และนอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบการตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้ง การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ ซึ่งการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

*******************************************

  

2565_04_28_0001.jpg 2565_04_28_0002.jpg 2565_04_28_0003.jpg

2565_04_28_0004.jpg 2565_04_28_0005.jpg 2565_04_28_0006.jpg

2565_04_28_0007.jpg 2565_04_28_0008.jpg 2565_04_28_0009.jpg

2565_04_28_0010.jpg 2565_04_28_0011.jpg 2565_04_28_0012.jpg

2565_04_28_0013.jpg 2565_04_28_0014.jpg 2565_04_28_0015.jpg

2565_04_28_0016.jpg 2565_04_28_0017.jpg 2565_04_28_0018.jpg

2565_04_28_0019.jpg 2565_04_28_0020.jpg 2565_04_28_0021.jpg

2565_04_28_0022.jpg

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ข่าวปศุสัตว์

ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม