2565 04 28b 001
วันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเกรียงศักดิ์  ประทีปวิศรุต  ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับองค์การคลังสินค้า โดยมี นายเศกสรรค์  สวนกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร  ชั้น  4  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  จังหวัดนนทบุรี
 
สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาด้านการปศุสัตว์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการผลิต และด้านการตลาดการปศุสัตว์ รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้แก่บุคลากรขององค์การคลังสินค้าและบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องในด้านการปศุสัตว์ได้เข้าใจ อาทิ การควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) การแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า) การบริหารจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ระบบการขนส่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิ เข้าถึงและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ด้านการปศุสัตว์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกษตรกรมีความอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืน และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาด้านการปศุสัตว์ให้สอดรับกับแนวนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
2565_04_28b_001.jpg 2565_04_28b_002.jpg 2565_04_28b_003.jpg

2565_04_28b_004.jpg 2565_04_28b_005.jpg 2565_04_28b_006.jpg

2565_04_28b_007.jpg 2565_04_28b_008.jpg 2565_04_28b_009.jpg

2565_04_28b_010.jpg 2565_04_28b_011.jpg 2565_04_28b_012.jpg

2565_04_28b_013.jpg 2565_04_28b_014.jpg 2565_04_28b_015.jpg

2565_04_28b_016.jpg
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.