2565 04 29 0018

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) กับ นางอรสิริ หนูพรหม และนายศราวุธ สุขกิจ ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมี นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กล่าวรายงาน นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

การลงนามข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงค์อันแรงกล้าของกรมปศุสัตว์ที่จะดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในครั้งนี้จะเป็นการลงนาม 2 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการคือ กรมปศุสัตว์ และและผู้สังเกตการณ์ หลังจากนั้นเมื่อได้ ผู้ประกอบที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ผู้ประกอบการรายดังกล่าวจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมด้วย

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) กรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมจะต้องดำเนินการให้ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมปศุสัตว์ มีประโยชน์และมีความสำคัญด้านความั่นคงด้านวัคซีนสัตว์ของประเทศเป็นอย่างมาก

 

2565_04_29_0001.jpg 2565_04_29_0002.jpg 2565_04_29_0003.jpg

2565_04_29_0004.jpg 2565_04_29_0005.jpg 2565_04_29_0006.jpg

2565_04_29_0007.jpg 2565_04_29_0008.jpg 2565_04_29_0009.jpg

2565_04_29_0010.jpg 2565_04_29_0011.jpg 2565_04_29_0012.jpg

2565_04_29_0013.jpg 2565_04_29_0014.jpg 2565_04_29_0015.jpg

2565_04_29_0016.jpg 2565_04_29_0017.jpg 2565_04_29_0018.jpg

2565_04_29_0019.jpg 2565_04_29_0020.jpg 2565_04_29_0021.jpg

2565_04_29_0022.jpg 2565_04_29_0023.jpg 2565_04_29_0024.jpg

2565_04_29_0025.jpg 2565_04_29_0026.jpg 2565_04_29_0027.jpg

2565_04_29_0028.jpg 2565_04_29_0029.jpg 2565_04_29_0030.jpg

2565_04_29_0031.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม