2565 05 02c 001

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งกองปราบปรามการกระทำความผิดด้านปศุสัตว์ (ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท) โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
ทั้งนี้ พิจารณาบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น 
   1) ปฏิบัติการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามคดีพิเศษเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
   2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ ข้อมูลการข่าว บริหารจัดการ และประสานงาน
   3) ประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย
   4) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามคดีพิเศษเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
   5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข       ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
2565_05_02c_001.jpg 2565_05_02c_002.jpg 2565_05_02c_003.jpg

2565_05_02c_004.jpg 2565_05_02c_005.jpg 2565_05_02c_006.jpg

2565_05_02c_007.jpg 2565_05_02c_008.jpg
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.