2565 05 03 002

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤษ ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยมีปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด และปศุสัตว์เขต 1-9 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้แจ้งที่ประชุมทราบและร่วมกันพิจารณา ถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ และในคน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก เชิงรับ และ zero report และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

 

 

2565_05_03_001.jpg 2565_05_03_002.jpg 2565_05_03_003.jpg

2565_05_03_004.jpg 2565_05_03_005.jpg 2565_05_03_006.jpg

2565_05_03_007.jpg 2565_05_03_008.jpg 2565_05_03_009.jpg

2565_05_03_010.jpg 2565_05_03_011.jpg 2565_05_03_012.jpg

2565_05_03_013.jpg 2565_05_03_014.jpg 2565_05_03_015.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม