2565 05 03a 001กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ (MA) ครั้ง 1/2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ MA เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ (MA) ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นางธนิดา หริทรานนท์​ ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​มาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์​ระหว่าง​ประเทศ​ นางฉันทนี บูรณะไทย​ ผู้เชี่ยวชาญสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
1) ทบทวนการพิจารณาของคณะกรรมการ MA ในคำขอการนำเข้าสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
2) การใช้งาน Application form จากต่างประเทศเพื่อพิจารณาการนำเข้าเนื้อสุกรและเนื้อแกะ การนำเข้าเนื้อไก่งวงและเนื้อเป็ด และการนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์
3) ผลการพิจารณาการขอเปิดตลาดเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์จากเกมส์การล่า (Farmed game product)
4) การพิจารณาขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์ดำเนินการออกใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าสุกรมีชีวิต
5) ผลการพิจารณาการนำเข้ารังนก
6) รายงานผลการทำ Fact finding จากคำขอเปิดตลาดนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
7) ต่างประเทศขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาการเดินทางไปตรวจประเมินระบบเนื้อและเครื่องในสุกร

2565_05_03a_001.jpg 2565_05_03a_002.jpg 2565_05_03a_003.jpg

2565_05_03a_004.jpg 2565_05_03a_005.jpg 2565_05_03a_006.jpg

2565_05_03a_007.jpg 2565_05_03a_008.jpg 2565_05_03a_009.jpg

2565_05_03a_010.jpg