2565 05 06a 001
 
     วัน​ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. 
      นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์​โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรอง GHPs และระบบ HACCP ในสถาน​ประกอบ​การเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM cloud meeting) พร้อมด้วย นางธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​มาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์​ระหว่าง​ประเทศ​ นายอภินันท์​ คงนุรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรอง​มาตรฐาน​สินค้า​ปศุสัตว์​​ นายอนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     เพื่อพิจารณาการรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการรับรจากกรมปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ ประเทศคู่ค้า และตามหลักสากล GHPs และระบบ HACCP สร้างความเชื่อมั่นต่อการผลิตอาหารปลอดภัยทั้งสินค้าปศุสัตว์ที่บริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการเพื่อการส่งออกที่ได้รับการรับรองและมีการส่งออกแล้วกว่า 374 แห่ง
 
2565_05_06a_001.jpg 2565_05_06a_002.jpg 2565_05_06a_003.jpg

2565_05_06a_004.jpg 2565_05_06a_005.jpg 2565_05_06a_006.jpg

2565_05_06a_007.jpg 2565_05_06a_008.jpg 2565_05_06a_009.jpg

ภาพข่าว ศุภกาญจน์ สายทอง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.