2565 05 06 002

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เข้าร่วม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้ทำการรวบรวมปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในทุกภาคส่วน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

2565_05_06_001.jpg 2565_05_06_002.jpg 2565_05_06_003.jpg

2565_05_06_004.jpg 2565_05_06_005.jpg 2565_05_06_006.jpg

2565_05_06_007.jpg 2565_05_06_008.jpg 2565_05_06_009.jpg

2565_05_06_010.jpg 2565_05_06_011.jpg 2565_05_06_012.jpg

2565_05_06_013.jpg 2565_05_06_014.jpg 2565_05_06_015.jpg

2565_05_06_016.jpg 2565_05_06_017.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม