2565 05 12 002

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจปริมาณน้ำนม
โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
ซึ่งการประชุมดังกล่าวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายที่จะเร่งรัดการตรวจปริมาณนมโค ณ ศูนย์รวมนม ทั่วประเทศ จึงได้จัดทำคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นมา เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการตรวจปริมาณน้ำนมดิบทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการปริมาณน้ำนมโคได้อย่างถูกต้อง

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

2565_05_12_001.jpg 2565_05_12_002.jpg 2565_05_12_003.jpg

2565_05_12_004.jpg 2565_05_12_005.jpg 2565_05_12_006.jpg

2565_05_12_007.jpg 2565_05_12_008.jpg 2565_05_12_009.jpg

2565_05_12_010.jpg 2565_05_12_011.jpg 2565_05_12_012.jpg

2565_05_12_013.jpg 2565_05_12_014.jpg

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม