35F8975E D8A0 4C84 8728 7766D4D9AE83

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและกรรมการ ม.ท.ศ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้รองอธิบดีในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางพัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ Mentor ระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง และนางสาวสุวนันท์ เกิดเทวา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปนำเสนอแผนการปฏิบัติราชการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจเบื้องต้นในสาขาที่จะศึกษาต่อปริญญาโทของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ

ณ ห้องประชุมทำเนียบองคมนตรี

 

0DBAF9F4-7824-4C7D-8790-1DBD83B7397F.jpeg 35F8975E-D8A0-4C84-8728-7766D4D9AE83.jpeg 3C52831A-2B50-42BE-9367-ADFE15704981.jpeg

3F6A589A-FD6D-4420-941E-3C0663BED33E.jpeg 894EC569-D44A-4C1E-8781-3D94AE7B91EB.jpeg 8B54F257-4026-442F-BE6F-CAD60BF15805.jpeg

9FD0F352-49D1-4037-8147-30C7E79C6A87.jpeg

ภาพ : เลขารองอธิบดี  / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม