2565 06 09 003

การประชุมเพื่อออกแบบร่างแนวทางการเชื่อมระบบและข้อมูลจำเป็นระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อออกแบบร่างแนวทางการเชื่อมระบบและข้อมูลจำเป็นระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมร่วมเสนอแนวทางการนำร่างแผนผสานสู่การปฏิบัติ โดยมีสัตวแพทย์หญิงองค์อร ประสานพานิช One Health Chief, CDC Thailand Country Office กล่าวรายงานฯ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้เป็นการอภิปรายต่อยอดผลการประชุมครั้งที่ 1 และออกแบบแนวคิดโครงการต้นแบบเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในปัจจุบันวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดการปัญหาด้านสุขภาพจึงต้องดำเนินการภายใต้มิติแนวคิดของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” โดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งคนและสัตว์อันจะส่งผลดีต่อสังคม และประเทศชาติ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพสัตว์ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลากหลายฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลจึงมีความสำคัญ และหากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กรได้จะส่งผลดีต่อการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

2565_06_09_001.jpg 2565_06_09_002.jpg 2565_06_09_003.jpg

2565_06_09_004.jpg 2565_06_09_005.jpg 2565_06_09_006.jpg

2565_06_09_007.jpg 2565_06_09_008.jpg 2565_06_09_009.jpg

2565_06_09_010.jpg 2565_06_09_011.jpg 2565_06_09_012.jpg

2565_06_09_013.jpg 2565_06_09_014.jpg 2565_06_09_015.jpg

2565_06_09_016.jpg 2565_06_09_017.jpg 2565_06_09_018.jpg

2565_06_09_019.jpg 2565_06_09_020.jpg 2565_06_09_021.jpg

2565_06_09_022.jpg 2565_06_09_023.jpg 2565_06_09_024.jpg

2565_06_09_025.jpg 2565_06_09_026.jpg 2565_06_09_027.jpg

2565_06_09_028.jpg 2565_06_09_029.jpg 2565_06_09_030.jpg

2565_06_09_031.jpg 2565_06_09_032.jpg
 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.