56A2D71B FA71 4234 B075 D89BA755C12B

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ มอบหมายให้​ นายสัตวแพทย์โสภัชย์​ ชวาลกุล​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรับมอบและเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สจ๊วต แบล็คเซล หัวหน้าโครงการ MORU Mr.Daniel Caporas ผู้แทนจาก DTRA, Mr. Marc Gilkey South Asia-Pacific Regiona
USDA Anirhal and Plant Health Inspection Sevice (APHIS) ปศุสัตว์เขต 3 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ​ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ​ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา​ ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายสัตวแพทย์โสภัชย์​ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit: MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการซ่อมบำรุงอาคารห้องปฏิบัติการทางชีวภาพระดับ BSL 3 ของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบการบริจาค ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน Biological Threat Reduction Program (BTRP), Defense Threat Reduction Agency (DTRA) แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถทางสัตวแพทย์ของประเทศไทย และเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

การซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ดำเนินงานซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล - อ๊อกฟอร์ด (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit: MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมีผู้สนับสนุนงบประมาณการซ่อมบำรุง คือ องค์กรลดภัยคุกคาม (Defense Threat Reduction Agency: DTRA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐฯ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานซ่อมบำรุง โดยแบ่งเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 การซ่อมแซมอาคารวินิจฉัย 2 เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการชั่วคราว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบ และเฟสที่ 2 การซ่อมแซมอาคารห้องปฏิบัติการระดับ BSL 3 ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินการ

“ความร่วมมือที่สำคัญในโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานของ RRLFMD และบุคลากรของโครงการ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในประเทศ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติด้านสุขภาพสัตว์โดยรวม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ในภูมิภาคนี้ในอนาคต” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว
*********************************

 

ข้อมูล : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก. ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ