001

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เป็นประธานการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบประมาณโครงการธนาคาร-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชดำริ ซึ่งที่ประชุมมีการชี้แจงโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การบริหารสัญญาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรกร ตามพระราชดำริ และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเด่นของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg

ภาพ นายศุภกาญจน์ สายทอง / ข่าว นางสาวสิลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.