2565 08 03b 001 
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนจากสำนัก/กอง  ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9  ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 
โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบผลการชำระหนี้เงินกู้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ การดำเนินการเรื่องแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และเพื่อพิจารณาการคำนวณค่าปรับ การคำนวณหนี้คงค้างระหว่างกรมปศุสัตว์กับองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และการพิจารณาดำเนินการกรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ 2 ไม่มีโคคงเหลือ/คงเหลือไม่ครบจำนวนตามสัญญาเช่าซื้อ
2565_08_03b_001.jpg 2565_08_03b_002.jpg 2565_08_03b_003.jpg

2565_08_03b_004.jpg 2565_08_03b_005.jpg 2565_08_03b_006.jpg

2565_08_03b_007.jpg 2565_08_03b_008.jpg 2565_08_03b_009.jpg

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.