001

ประชุมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพอาหารสัตว์ (อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก) ครั้งที่ 5/65


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ (อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก) ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย สพ.ญ.ธนิดา หรินทรานนท์ ผชช.ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom meeting)
เพื่อพิจารณาการรับรองขยายขอบข่ายระบบ GMP และระบบ HACCP การต่ออายุรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP
ทั้งนี้ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย รักษาคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักระบบ GMP และระบบ HACCP และระเบียบข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์แล้ว 89 โรงงาน

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

ข่าว ทีมงานรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ / ภาพ ศุภกาญจน์ สายทอง / เผยแพร่ฯ สลก.