2565 08 05b 001การประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศบราซิลมายังประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศบราซิลมายังประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนจากสำนัก/กอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยการประชุมการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศบราซิลมายังประเทศไทยนั้น คณะทำงานจะได้ศึกษาผลกระทบการนำเข้าโคมีชีวิต สรุปภาพรวม ผลดี ผลเสีย และผลกระทบด้านต่างๆ

2565_08_05b_001.jpg 2565_08_05b_002.jpg 2565_08_05b_003.jpg

2565_08_05b_004.jpg 2565_08_05b_005.jpg 2565_08_05b_006.jpg

2565_08_05b_007.jpg 2565_08_05b_008.jpg 2565_08_05b_009.jpg

2565_08_05b_010.jpg 2565_08_05b_011.jpg