2565 09 14 001

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้แทนจาก กสส. สพส. ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 4 แห่ง ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 4 แห่ง ผู้แทนผู้ประกอบการไก่ไข่เข้าประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชนิดรายสัตว์ปีกประจำสักนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM cloud meeting) ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ภายในประเทศ พิจารณากำหนดมาตรการปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพิจารณามาตรการผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ผลักดันการส่งออกไข่ไก่ในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 เพื่อป้องกันไข่ล้นตลาด เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ไข่ไก่มีการสะสมในระบบมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก่ปรับลดลง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับแนวโน้มของราคาไข่ไก่

ภาพ / ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

2565_09_14_001.jpg 2565_09_14_002.jpg 2565_09_14_003.jpg

2565_09_14_004.jpg 2565_09_14_005.jpg 2565_09_14_006.jpg

2565_09_14_007.jpg 2565_09_14_008.jpg 2565_09_14_009.jpg

2565_09_14_010.jpg 2565_09_14_011.jpg 2565_09_14_012.jpg

2565_09_14_013.jpg 2565_09_14_014.jpg 2565_09_14_015.jpg

2565_09_14_016.jpg