2565 09 19 002

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meetings) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการรายใหม่ และพิจารณาอนุมัติขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน/ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบันให้กับห้องปฏิบัติการรายเดิม

ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2565_09_19_002.jpg 2565_09_19_003.jpg 2565_09_19_004.jpg

2565_09_19_005.jpg
 
ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์