25571027 1รอธ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี (โคเนื้อ) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในกำกับดูแลของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ กรมปศุสัตว์ โดยเป็นเกษตรกรเครือข่ายประเภทใช้พันธุกรรม สัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ที่มุ่งผลิตโคเนื้อลูกผสม ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด    อ่านรายละเอียด