25590720 1นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 การประชุมชี้แจงแผนเงินแผนงาน ปี  2560 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่1/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด