ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640308 4

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมให้ข้อมูลการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ น.สพ.สาโรช งามขำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) , นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หน.กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , น.สพ.จาตุรนต์ พลราช (ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) , น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายอำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) , น.ส.จิราพร พฤกษศรี (หน.กลุ่มตรวจสอบภายใน) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (หน. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) , ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วม อ่านรายละเอียด

25640308 1

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ พร้อมด้วย นางรัฐฐา ธำรงโอภาส (ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง (ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณา โครงการภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรม ทุนท้าทายไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตร-สัตว์เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 , แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 และ 2565 , ภาพรวม เป้าหมาย ผลกระทบของภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อ่านรายละเอียด

25640301 1

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และสำนักกฎหมาย โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ประธานคณะกมธ.วิสามัญร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

25640301 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ โดยมีนายณรินทร์ วันทอง ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกฯ หลักสูตรการสอบและคณะกรรมการออกข้อสอบ อ่านรายละเอียด

25640225 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ  ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 3  โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น  ณ โรงแรมบางกอกโอเอซิส กรุงเทพฯ อ่่านรายละเอียด