ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640803 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด การสัมมนา ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการเฝ้าระวังและตรวจติดตามเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online โดย นางธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน การปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย จัดโดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล 2 อาคาร 2 ชั้น 1 มกอช.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติ การเฝ้าระวังและตรวจติดตามเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย อ่านรายละเอียด

25640728 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมรองอธิบดีกล่าวอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 https://youtu.be/UkvI-Sn3XrY?list=PLfIvHLvCaeoEmKhdlodaY_95RyQtYzozk

25640714 2

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แก่ผู้แทนของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมร่วมกิจกรรมรับมอบในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640714 3

วันนี้(วันอังคารที่ 13 ก.ค.64) เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ช่วงที่ 1 (คนไทยต้องรู้) เรื่อง โรคลัมปี สกิน ในประเด็น แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.เวลา 16.30 - 17.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD1 อ่านรายละเอียด

25640714 1

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดผู้ติดเชื้อของกรมปศุสัตว์เพิ่มขึ้น การประชุมดังกล่าว จึงจัดขึ้นเพื่อร่วมรับทราบในประเด็น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน , ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 27) และการจัดหาวัคซีนสำหรับภูมิภาค ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ฯ อย่างเคร่งครัด อ่านรายละเอียด