ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640115 6

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)

25640115 5

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน ผู้สื่อข่าวรายการสารคดีเชิงข่าว "รายการเปิดปม" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

25640115 2

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านอนุรักษ์วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2564 เพื่อพัฒนาจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการอนุรักษ์ และวิจัยพิจารณาร่างแผนแม่บทในการอนุรักษ์วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องตามนโยบายวิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และวางมาตราการป้องกัน ดำเนินงาน ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25640115 3

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเพื่อใช้เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือถูกทารุณกรรมส่งสถานพยาบาลสัตว์ อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับใช้สำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การผ่าตัดเย็บแผลที่ถูกทารุณกรรม ผ่าตัดห้ามเลือด ผ่าตัดทำคลอดฉุกเฉินหรือผ่าตัดหมันนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 อ่านรายละเอียด

25640115 1

วันที่13มกราคม2564 เวลา10.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 โดยมีท่านประภัตร โพธสุธน ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ท่านธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีจากรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด