ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640506 1

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทํางานรณรงค์การบริโภคนมภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  • สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นจัดทําแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อแข่งขันระดับนานาชาติ
  • การร่างแผนงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม ระยะเร่งด่วน (Flagship project) ภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 1 (ปีพ.ศ.2564-2570)
  • การส่งเสริมโครงการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

ประเด็นอัตราการบริโภคนมในประเทศไทย โดยคณะทํางาน Supply และ Demand ของ โคนมและผลิตภัณฑ์นม

  • การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคน และผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (Quick Win) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้คณะกรรมการ ร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์ตลาดนําการผลิต
  • การสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนไทยเรื่องทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยใน สหประชาชาติในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศในสหประชาชาติ ผ่านโครงการนมโรงเรียน
  • สรุปผลการดําเนินงานการจัดงานวันดื่มนมโลก ประจําปี ๒๕๖๓ และพิจารณาการจัดงานวันดื่มนมโลก ประจําปี 2564

อ่านรายละเอียด

25640505 1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 79ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการกอง/สำนักในพื้นที่ส่วนกลาง พญาไท 16กอง/สำนัก เข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์

25640503 1

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ของผู้ประกอบการรายใหม่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ และการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Egg Board ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) อ่านรายละเอียด

25640503 2

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบถึงการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มายังประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มายังประเทศไทย ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย แบ่งเป็น กรณีไม่เคยนำเข้ามาก่อน เป็นรายระบบ และกรณีเคยนำเข้ามาก่อนเป็นรายระบบ และขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย ในกรณีเคยนำเข้ามาก่อน เป็นรายโรงงาน รวมถึงการร่างรายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการการค้าสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 การสรุปการดำเนินงานของเลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการการค้าสินค้าปศุสัตว์ การคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ รายงานความคืบหน้าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปยังต่างประเทศ และรายงานผลการเจรจาระดับทวิภาคี อ่านรายละเอียด

25640420 2

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ด้านการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ​ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์​ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง​ ผู้แทนจากภาคการศึกษา​มหาวิทยาลัยต่างๆ​ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ​(เบทาโ​กร)​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม​ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อพิจารณาแนวทาง/มาตรการการเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ แนวทาง/มาตรการการส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม และการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อสร้างธุรกิจการปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และนำประเด็นที่พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) อ่านรายละเอียด