ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640215 3

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Award 2021) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประเมิน ดังนี้ นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผชช.ด้านสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผชช.ด้านพืชอาหารสัตว์) , นายถนอม น้อยหมอ (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) อ่านรายละเอียด

25640215 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ในรูปแบบ ออนไลน์ (Zoom Conference) โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผชช.กิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ ผชช.วิศาล ศรีสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25640209 5

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือการขยายตลาดส่งออกเนื้อสุกรจากไทยไปยังจีน โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม (อาหาร) สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย และผู้ประกอบการส่งออกเนื้อสุกร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640215 1

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และสำนักกฎหมาย โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ประธานคณะ กมธ.วิสามัญร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) เป็นประธาน

การพิจารณาวัตถุอันตราย มีรายละเอียดที่หลากหลาย จึงมีความจำเป็นในการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด

25640209 4

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ โดยประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2  ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้) ได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การพิจารณาจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน  (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)  โดย กองคลัง การรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมปศุสัตว์ โดย กองแผนงาน การกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย กองการเจ้าหน้าที่  อ่านรายละเอียด