25621024 1

วันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 19.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกร ในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการ ที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส และระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน พระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจึงต่างน้อมรำลึก เทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช” อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

1pic03

23 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดี,และตัวแทนข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

S 54771788

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

25621013 1
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

1pic01

13 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี,นายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีและตัวแทนข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้วยสำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิจรและจัดให้มีกิจกรรมถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่13 ตุลาคม2562 นั้น

ในนามอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอร้อยรวมดวงใจสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามให้สังคมชาติบ้านเมือง ให้ชุมชน ให้ครอบครัว ดำรงมั่นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเป็นแบบอย่างความเป็นคนดีของบ้านเมืองด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...