สถาบันพระปกเกล้าและองค์การสวนสัตว์ไถ่ชีวิต โค - กระบือ 79 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ  79  ตัว  โดย นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม