1pic03

23 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดี,และตัวแทนข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

 

สำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 รัฐบาลจึงจัดให้มีกิจกรรมถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 นั้น

ในนามอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอร้อยรวมดวงใจสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามให้สังคมชาติบ้านเมือง ให้ชุมชน ให้ครอบครัว ดำรงมั่นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเป็นแบบอย่างความเป็นคนดีของบ้านเมืองด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์