25590628 3กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่่ ประชุมชี้แจงและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร เพื่อประเมินคุณสมบัติเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

อ่านรายละเอียด