25590628 2วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายธนบดี  รอดสม ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  และมีเรื่องเพื่อพิจารณาสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง อ่านรายละเอียด