25580724 3วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจโรค TB และBrucellosis กระบือเพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ    อ่านรายละเอียด