25600322 2
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ พนักงานราชการเข้าฝึกอบรมในเรื่องการปรับทัศนคติเพื่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ โดยเรียนเชิญนายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้  อ่านรายละเอียด