25600322 1
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตวืประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ และนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบหลังการ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  (ชนิดสุกร)  ของนางจันทร์เพ็ญ  ยิ้มแย้ม  ณ  ม.6 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต (ฆจส.2) ต่อไป  อ่านรายละเอียด