25600526 1

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้กล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักฯ ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความความสะอาดสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  อ่านรายละเอียด