25601207 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ที่กำหนดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ และคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส. ได้ลงมติ ให้วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด