25610108 2

ตามที่กรมปศุสัตว์ มีนโยบายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานด้วยกิจกรรม ๕ ส เป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป เพื่อทำความสะอาดพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด