25610404 1

วันที่ 3 เมษายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอทับปุดพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดวัคซิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ วัดโคกสวย ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา อ่านรายละเอียด