25610518 2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์เขต4 , ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น , หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น และปศุสัตว์อำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที่ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อ่านรายละเอียด