25610531 1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความความสะอาดสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อ่านรายละเอียด