25611031 3

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 น.สพ.อิสระ ปัญญาวรรณ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกผลงานระดับเขตการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปศุสัตว์เขต4 เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะทำงาน แบ่งเป็นระดับเทศบาลและระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในโอกาสต่อไป อ่านรายละเอียด