25621001 1

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 4 ให้นโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2562 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อ่านรายละเอียด