25630217 1

น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด