25630217 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนเเปลง และบันทึกปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ม.7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที อ่านรายละเอียด